• Tel: +66 (0) 36 418 400
  • Email: info@ned.co.th
  • Login

"พลังงานแสงอาทิตย์" นับเป็นพลังงานหนึ่ง ที่ได้รับความนิยม ในการนำมา แปลงให้ เป็น "พลังงานไฟฟ้า" โดยมองว่าเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด ใช้แล้วไม่หมดไป จึงไม่แปลกที พลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นที่นิยม ให้บริษัทต่าง ๆ ด้านพลังงาน หันมาลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้านั่น ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเช่น บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (NED) หรือ "ลพบุรี โซลาร์" ได้นำเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิลม์บางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยจำนวนแผงโซลาร์มากกว่า 520,000 แผง เข้ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า